Veïns del MÓN

Veïns del Món és una Associació que es registre formalment el 2003 i que té una història de millora constants des dels seus inicis, aquesta és una associació adreçada a famílies en situació o risc d’exclusió social. Les famílies ateses presenten una situació d’alta precarietat econòmica i d’exclusió social, són nuclis familiars amb menors a càrrec. Majoritàriament són famílies d’origen gitano. Davant la situació que presenten les famílies, proposem una intervenció pont basada en la cobertura de necessitats bàsiques paral·lela al disseny de plans de millora familiar. Tot plegat per aconseguir l’adquisició de les competències bàsiques i transversals necessàries per desenvolupar itineraris d’inserció sòcio-laboral que a mig i llarg termini, permetin l’autonomia, la millora econòmica, d’habitatge i la inclusió social de tot el sistema familiar.

BARCELONA (España)
0

Led challenges

0

Active challenges

7

Achieved donations

1.200€

Raised

Finished challenges

Sponsors