Collected

288€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

Inch'Allah, Chaima

Nousol ONG lanza esta campaña para conseguir fondos para el proyecto audiovisual y de cooperación Inch’Allah, Chaima...

Collected

288€

Goal

5.000€

Donations

14

Left

Finished

6%

In support of

Cause lead by

Category

Discapacidad intelectual Educación Cooperación internacional

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 24 Nov 2013

Nousol ONG lanza esta campaña para conseguir fondos para el proyecto audiovisual y de cooperación Inch’Allah, Chaima. Chaima Baalil tiene 5 años y vive en las montañas del Atlas en Marruecos y procede de una familia humilde de pastores. Chaima sufre una enfermedad metabólica o neurológica, aún sin diagnosticar, que le impide valerse por sí misma y le hace falta una persona que la atienda en todas sus necesidades básicas. El objetivo principal del proyecto es conseguir un diagnóstico de la enfermedad que sufre Chaima y proceder al tratamiento médico necesario para mejorar sus condiciones de vida. Otro de los objetivos del proyecto es la rehabilitación de la vivienda donde residen Chaima y su familia para adecuarla a las necesidades especiales de la niña. Las mejoras de la vivienda se harán a través de la asociación Moviment Nòmada que promueve edificaciones eco-sostenibles y de bajo coste. El proyecto Inch’Allah, Chaima comprende también la realización de un documental audiovisual que pretende mostrar el proceso de diagnóstico, tratamiento y posible recuperación de la enfermedad de Chaima Baalil. Gracias por tu aportación. *********************************************************************** Nousol ONG llança aquesta campanya per aconseguir fons per al projecte audiovisual i de cooperació Inch'Allah, Chaima. Chaima Baalil té 5 anys i viu a les muntanyes de l'Atles al Marroc i procedeix d'una família humil de pastors. Chaima pateix una malaltia metabòlica o neurològica, encara sense diagnosticar, que li impedeix valer-se per si mateixa i li cal una persona que l' atengui en totes les seves necessitats bàsiques. L'objectiu principal del projecte és aconseguir un diagnòstic de la malaltia que pateix Chaima i procedir al tractament mèdic necessari per millorar les seves condicions de vida. Un altre dels objectius del projecte és la rehabilitació de l'habitatge on resideixen Chaima i la seva família per adequar-la a les necessitats especials de la nena. Les millores de l'habitatge es faran a través de l'associació Moviment Nòmada que promou edificacions eco - sostenibles i de baix cost. El projecte Inch'Allah , Chaima comprèn també la realització d'un documental audiovisual que pretén mostrar el procés de diagnòstic, tractament i possible recuperació de la malaltia da la Chaima. Gràcies per la vostra aportació.

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: Promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Donators (14)

Anonymous

20€

3,640 days ago

Anonymous

18€

3,667 days ago

LAURA

20€

3,667 days ago

Anonymous

20€

3,682 days ago

Anonymous

60€

3,685 days ago

Anonymous

10€

3,698 days ago

Eva

20€

3,719 days ago

Noèlia

20€

3,723 days ago

XAVIER

20€

3,733 days ago

maria pilar

30€

3,733 days ago

raul

10€

3,739 days ago

josefa

10€

3,743 days ago

JOEL

10€

3,743 days ago

josefa

20€

3,743 days ago

See more donators

Comments (11)

LAURA

3,667 days ago

ENCARA HI HA TEMPS!!!

Noèlia

3,723 days ago

"

XAVIER

3,733 days ago

entretots ho podem fer

Molt bona tasca

josefa

3,743 days ago

Inch'Allah! Tant de bo!

JOEL

3,743 days ago

Un projecte molt bònic, tant de bo la Chaima és pugui curar.

Sponsors