28%

Fundraised 1.674 €

Goal 6.000 €

Donations 36

Challenge completed

Your contribution has tax benefits of up to 75%

Què farem amb els 6000€:

Gràcies a la teva contribució, podrem destinar aquests fons a realitzar les reformes i adequació que la sala de formació del centre d'acollida que la CCAR necessita. Entre d'altres, podrem afrontar les despeses derivades de la instal·lació elèctrica, terres i envans, a més de moblar la sala i actualitzar el material informàtic que utilitzem quan fem les classes de llengua, les formacions d’orientació laboral o tallers de coneixement de l’entorn. 

AIXÍ DESENVOLUPEM LA NOSTRA TASCA

La missió de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat:

Defensem el dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya.

Què fem?

Donem suport a les persones refugiades en diversos àmbits, des de l’acollida i l’atenció psicosocial, fins a la defensa jurídica, la incidència política i la denúncia en aquelles ocasions en què es vulnera els drets de les persones refugiades.

Cada dia, els i les professionals de CCA(R) assessoren i defensen els drets de les persones sol•licitants d’asil i refugiades davant les autoritats i els tribunals de justícia.

CCA(R) disposa de centres i pisos d’acollida a persones sol•licitants d’asil i refugiades, on se’ls facilita allotjament i tot un seguit de serveis fonamentals per avançar en el seu procés d’autonomia i d’inclusió social, procés en el que són acompanyades, en tot moment, pels nostres professionals oferint atenció social, psicològica, jurídica i laboral.

Així mateix, CCA(R) vetlla pel dret d’asil amb la finalitat de canviar les lleis i enderrocar les barreres polítiques i socials que obstaculitzen la plena consecució de drets de les persones refugiades mitjançant la denúncia, la mobilització social i la incidència política.

Si vols més informació sobre la nostra tasca, entra a www.ccar.cat

 

(Versión en castellano)

Qué haremos con los 6000€:

Gracias a tu contribución, podremos destinar estos fondos a realizar las reformas y adecuación que la sala de formación del centro de acogida de la CCAR necesita. Entre otros, podremos afrontar los gastos derivados de la instalación eléctrica, suelo y tabiquería, además de amueblar la sala y actualizar el material informático que utilizamos cuando hacemos las clases de lengua, las formaciones de orientación laboral o talleres de conocimiento del entorno.

ASÍ DESARROLLAMOS NUESTRA TAREA

La misión de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado:

Defendemos el derecho de asilo y los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes, al tiempo que trabajamos para favorecer los procesos de inclusión social de las personas refugiadas e inmigrantes en Cataluña.

¿Qué hacemos?

Apoyamos a las personas refugiadas en diversos ámbitos, desde la acogida y la atención psicosocial, hasta la defensa jurídica, la incidencia política y la denuncia en aquellas ocasiones en que se vulneran los derechos de las personas refugiadas.

Cada día, los profesionales de CCA(R) asesoran y defienden los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas ante las autoridades y los tribunales de justicia.

CCA(R) dispone de centros y pisos de acogida a personas solicitantes de asilo y refugiadas, donde se les facilita alojamiento y toda una serie de servicios fundamentales para avanzar en su proceso de autonomía y de inclusión social, proceso en el que son acompañadas, en todo momento, por nuestros profesionales ofreciendo atención social, psicológica, jurídica y laboral.

Asimismo, CCA(R) vela por el derecho de asilo con el fin de cambiar las leyes y derribar las barreras políticas y sociales que obstaculizan la plena consecución de derechos de las personas refugiadas mediante la denuncia, la movilización social y la incidencia política.

Si quieres más información sobre nuestra tarea, entra en www.ccar.cat

Comissió Catalana d´Ajuda al Refugiat

Comissió Catalana d´Ajuda al Refugiat

La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado tiene como objetivos la defensa del derecho de asilo y los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes. Cuestionamos la pretendida voluntariedad de las migraciones y abrimos un debate sobre las formas de persecución y vulneraciones de derechos humanos que necesitan protección.

More information ›

Supporters (36)

Fundraised 1.674 € of 6.000 €

Donations 36

To go 1140 Days