67%

Recaudado 4.035 €

Objetivo 6.000 €

Donativos 93

Faltan41 Días

Dona a este reto

CATALÀ

Des de la Fundació Mans a les mans tenim clar que hem de seguir oferint suport als infants, joves i famílies amb les quals treballem dia a dia. La situació ens està afectant a totes les persones, però els impactes són més grans sobre aquelles que ja es trobaven en una situació de vulnerabilitat social. Les conseqüències de la COVID-19 no són les mateixes per tothom i per això seguim reivindicant les mateixes oportunitats per a tothom. Ara més que mai

NO OBLIDEM QUE...

1. La nostra activitat la mantenim mitjançant les comunicacions en línia i l'acompanyament telefònic. Tot i així, avui en dia, les telecomunicacions encara no són a l'abast de tothom. Hi ha famílies que no tenen WIFI, ordinador o que ni tan sols tenen saldo al telèfon per a poder trucar. Les desigualtats hi segueixen sent, per això la nostra prioritat, a més d'acompanyar i fer aquest suport, és arribar a totes les famílies perquè puguin accedir als mateixos recursos als quals accedien prèviament al confinament. No volem que ningú es quedi enrere.

2. Les famílies amb les quals treballem viuen situacions de vulnerabilitat social per diferents causes. La precarietat econòmica i d’habitatge són dos dels factors amb els quals ens trobem dia a dia, i que s'ha estès considerablement, deixant encara més famílies afectades.

Moltes persones van cobrar el seu darrer sou el 13 de març o van entrar en un ERTE i a data dia d’avui encara no han rebut cap prestació. També hi ha nombroses persones que realitzaven feines sense contracte (neteja, venda ambulant...). Aquestes, ja fa gairebé dos mesos que no treballen i no es poden acollir a cap prestació econòmica per la seva situació.

Moltes de les famílies es troben confinades en un pis que no està en condicions, amb un espai molt reduït sense llum natural i que no permet fer aïllament en cas que sigui necessari. Hi ha d’altres famílies que a més a més, comparteixen un mateix pis i han de conviure forçadament durant tot el dia.

3. Tenir salut, en tots els aspectes, i poder-la cuidar és una situació de privilegi, malauradament.  Algunes persones, sobretot mares i adolescents, es troben en situacions de desbordament emocional molt elevat; situacions que sobrepassen la “normalitat” donada la situació de confinament i que sovint ja venen de situacions anteriors. Moltes famílies no tenen accés a estratègies i els manquen recursos i habilitats familiars per a poder garantir la seva salut i la dels seus. D’altra banda hi ha infants i joves que es troben en situació de desatenció greu o de maltractament i que ara han de conviure 24 hores sense tenir altra referència ni un espai segur.

4. Com a entitat, hem apostat per seguir intensament la nostra tasca per a poder cobrir totes les necessitats durant aquestes setmanes de circumstàncies excepcionals, però també per a tenir cura de tot l’equip i mantenir tots els llocs de treball.

És per això que necessitem la teva ajuda per a poder continuar fent el seguiment i acompanyament dels infants, joves i les famílies perquè puguin accedir als mateixos recursos. És a dir, amb totes les tasques que són imprescindibles per poder atendre als infants i joves amb la qualitat que es mereixen. Per a seguir garantint un bona tasca necessitem continuar:

- DETECTANT I COMUNICANT ALS SERVEIS SOCIALS SITUACIONS D’ALT RISC

- ELABORANT ESTRATÈGIES CONJUNTES D’INTERVENCIÓ PER LES FAMÍLIES

- ACOMPANYANT EN EL PLA EMOCIONAL

- ACOMPANYANT EN EL PLA SOCIOEDUCATIU ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES

- ESTABLINT COORDINACIONS AMB ALTRES AGENTS SOCIOEDUCATIUS PER TAL DE PODER OFERIR RESPOSTES INDIVIDUALITZADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES

- IMPULSANT I PARTICIPANT EN LES INICIATIVES COMUNITÀRIES, FENT D’ALTAVEU I DENÚNCIA

- ACONSEGUINT RECURSOS FINALISTES DE CARA A PODER COBRIR NECESSITATS BÀSIQUES DE FAMÍLIES (APARELLS ELECTRÒNICS, TARGETES D’ALIMENTACIÓ, MATERIAL FUNGIBLE, JOCS)

Aquí podeu trobar un informe més detallat de la tasca que estem realitzant: https://www.mansalesmans.org/informedelasituacioactual/

CASTELLANO:

Desde la Fundació Mans a les mans tenemos claro que tenemos que seguir ofreciendo apoyo a las criaturas, jóvenes y familias con las que trabajamos día a día. La situación nos está afectando a todas las personas, pero los impactos son mayores sobre aquellas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad social. Las consecuencias de la COVID-19 no son las mismas para todos y por esto seguimos reivindicando las mismas oportunidades para todas. Ahora más que nunca.

NO OLVIDEMOS QUE…

1. Nuestra actividad la mantenemos mediante las comunicaciones en línea y el acompañamiento telefónico. Aun así, hoy en día, las telecomunicaciones todavía no están al alcance de todo el mundo. Hay familias que no tienen WIFI, ordenador o que ni siquiera tienen saldo en el teléfono para poder llamar. Las desigualdades siguen estando presentes, por este motivo nuestra prioridad, además de acompañar y dar este apoyo, es llegar a todas las familias para que puedan acceder a los mismos recursos a los que accedían antes del confinamiento. No queremos que nadie se quede atrás.

2. Las familias con las que trabajamos viven situaciones de vulnerabilidad social por diferentes causas. La precariedad económica y de vivienda son dos de los factores con los que nos encontramos día a día, y que se ha extendido considerablemente, dejando atrás todavía más familias afectadas.

Muchas personas cobraron su último sueldo el 13 de marzo o entraron en un ERTE, y a fecha de hoy todavía no han recibido ninguna prestación. También hay un gran número de personas que realizaban tareas sin contrato (limpieza, venta ambulante…). Éstas, ya hace casi dos meses que no trabajan y no se pueden acoger a ninguna prestación económica por su situación.

Muchas de las familias se encuentran confinadas en un piso que no está en condiciones, con un espacio reducido sin luz natural y que no permite el aislamiento en caso de que sea necesario. Hay otras familias que además, comparten un mismo piso y tienen que convivir forzosamente durante todo el día.

3. Tener salud, en todos los aspectos, y poder cuidarla es una situación de privilegio, desafortunadamente. Algunas personas, sobretodo madres y adolescentes, se encuentran en situaciones de desbordamiento emocional muy elevado; situaciones que sobrepasan la “normalidad” dada la situación de confinamiento y que a menudo vienen de situaciones anteriores. Muchas familias no tienen acceso a estrategias y les faltan recursos y habilidades familiares para poder garantizar su salud y la de los suyos. Por otro lado, hay criaturas y jóvenes que se encuentran en situación de desatención grave o maltrato y que ahora tienen que convivir 24 horas sin tener ninguna otra referencia ni un espacio seguro. 

4. Como entidad, hemos apostado para seguir intensamente nuestro trabajo para poder cubrir todas las necesidades durante estas semanas de circunstancias excepcionales, pero también para cuidar a todo el equipo y mantener todos los puestos de trabajo.

Es por este motivo que necesitamos tu ayuda para poder continuar haciendo seguimiento y acompañamiento de las criaturas, jóvenes y las familias para que puedan acceder a los mismos recursos. Es decir, con todas las tareas que son imprescindibles para poder atenderles con la calidad que se merecen. Para seguir garantizando un buen trabajo necesitamos continuar:

- DETECTANDO Y COMUNICANDO A LOS SERVICIOS SOCIALES SITUACIONES DE ALTO RIESGO

- ELABORANDO ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE INTERVENCIÓN PARA LAS FAMILIAS

- ACOMPAÑANDO EN EL PLANO EMOCIONAL

- ACOMPAÑANDO EN EL PLANO SOCIOEDUCATIVO A LAS CRIATURAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES

- ESTABLECIENDO COORDINACIONES CON OTROS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA PODER OFRECER RESPUESTAS INDIVIDUALIZADAS A LAS CRIATURAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES

- IMPULSANDO Y PARTICIPANDO EN LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS, HACIENDO DE ALTAVOZ Y DENUNCIA.

- CONSIGUIENDO RECURSOS FINALISTAS DE CARA A PODER CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS (APARATOS ELECTRÓNICOS, TARJETAS DE ALIMENTACIÓN, MATERIAL FUNGIBLE, JUEGOS)


Aquí podéis encontrar un informe detallado del trabajo que estamos realizando: https://www.mansalesmans.org/informedelasituacioactual/

Fundació Mans a les mans

Fundació Mans a les mans

CAT: Som una Fundació sense ànim de lucre que busca donar les mateixes oportunitats en matèria educativa i formació a infants i joves en situació de vulnerabilitat dels barris de la Marina de Barcelona (districte de Sants-Mintjuïc) per a garantir-los un present i futur millors.

 

CAST: Somos unfa Fundación sin ánimo de lucro que busca dar las mismas oportunidades en matéria educativa y formación a criaturas y jóevenes en situación de vulnerabilidad de los barrios de la Marina de Barcelona (distrito Sants-Montjuïc) para garantizarles un presente y futuro mejores.

Más información ›

Donantes (93)

Recaudado 4.035 € de 6.000 €

Donativos 93

Faltan 41 Días