7%

Recaudado 340 €

Objetivo 5.000 €

Donativos 14

Reto finalizado

En aquests assentaments les condicions de vida de les persones és molt dura, millora molt la seva qualitat de vida si poden disposar de llocs de subministrament d'aigua potable per cobrir les necessitats més bàsiques.

Les intervencions amb els refugiats al Líban és realitzen amb els nostres voluntaris de l'Equip de Rescat i Emergències de Catalunya (E.R.E.C.).

Ajuda'ns a millorar les condicions de vida dels refugiats, dona aigua potable. gràcies.

Acció Solidària i Logística

Acció Solidària i Logística

Acció Solidària i Logística es una asociación civil, sin ánimo de lucro, que se fundamenta en el trabajo de sus voluntarios y voluntarias. Creada en el 1999, ASL tiene como finalidad la cooperación internacional en países empobrecidos y la intervención en grandes emergencias. Actualmente, la ONG tiene proyectos de cooperación al desarrollo en Honduras, Nepal y Senegal. Además, realizamos actuaciones en catástrofes y grandes emergencias. Acció Solidària i Logística és una associació civil, sense ànim de lucre, que es fonamenta en el treball dels seus voluntaris i voluntàries. Creada el 1999, ASL té com a finalitat la cooperació internacional en països empobrits i la intervenció en grans emergències. Actualment, l’ONG té projectes de cooperació al desenvolupament a Hondures, Nepal i Senegal. A més a més, realitzem actuacions en catàstrofes i grans emergències.

Más información ›

Donantes (14)

Recaudado 340 € de 5.000 €

Donativos 14

Faltan 809 Días