11%

Recaudado 550 €

Objetivo 5.000 €

Donativos 11

Reto finalizado

----- Català -----

El Futur a la Motxilla, és un projecte de present i de futur. De la dura realitat que vivim i del somni que desitgem.

El Futur a la Motxilla és un projecte de present que ens mostra una dura realitat, perquè segueix havent-hi massa famílies que no poden fer front a les despeses de principi de curs: comprar llibres de text, material escolar i apuntar als seus fills a les activitats extra-escolars que la resta de nens amb situacions més favorables econòmicament si que poden accedir. 

Però el Futur a la Motxilla també és un projecte de futur, perquè creiem fermament que si aconseguim canviar aquesta dura realitat, no tan sols revifem la il·lusió de les famílies avui, sinó  que també estem construint un futur més digne on la igualtat, la justícia i les oportunitats siguin més reals per a tothom. 

Els diners recaptats amb aquest projecte  es destinaran a famílies en risc d'exclusió social per comprar llibres de text, material escolar i inscripcions a activitats extraescolars. A més a més de garantir l'accés a aquests recursos materials, Càritas acompanyarà a cada família posant una especial atenció en la evolució escolar dels nens i nenes.

Podeu consultar informació més detallada del projecte a: https://www.caritastortosa.org/wp-content/uploads/2017/08/2017-El-Futur-a-la-Motxilla_migranodearena1.pdf

------- Castellano ------

El Futuro en la Mochila, es un proyecto del presente y del futuro. De la cruda realidad en la que vivimos pero también del sueño que deseamos.

El Futuro en la Mochila es un proyecto de presente que muestra una dura realidad, porque todavía hay muchas familias que no pueden hacer frente a los gastos de principio de curso: libros de texto, material escolar y las actividades extra-escolares de sus hijos, a las que otros niños con situaciones económicamente más favorables si pueden acceder.

Pero el Futuro en la Mochila es también un proyecto de futuro, porque creemos firmemente que si podemos cambiar esta dura realidad, no sólo hacemos renacer la ilusión de las familias, sino que también estamos construyendo un futuro digno donde la igualdad, la justicia y las oportunidades son más reales para todos. 

El dinero recaudado para este proyecto va destinado a familias en riesgo de exclusión social para comprar libros de texto, material escolar y cuotas de inscripción para las actividades extra escolares.

Además de garantizar el acceso a los recursos materiales, Caritas acompañará a cada familia, poniendo especial atención en la consecución de los logros educativos de los niños y niñas. 

Puede encontrar información más detallada del proyecto: https://www.caritastortosa.org/wp-content/uploads/2017/08/2017-El-Futur-a-la-Motxilla_migranodearena.ca_.es_.pdf

Càritas Diocesana de Tortosa

Càritas Diocesana de Tortosa

Càritas és l’instrument fonamental de l’Església Diocesana de Tortosa a qui se li encomana l’acció caritativa i la promoció social. Entre els seus objectius destaquen la promoció de la solidaritat entre la comunitat cristiana i l’ajuda al desenvolupament integral de les persones que es troben en situació de precarietat.

La missió de Càritas, com acció de la comunitat cristiana, és promoure el desenvolupament integral de les persones i dels pobles, especialment dels més desafavorits. Aquesta acció només té sentit si és un mitjà per despertar les energies pròpies de les persones i dels col·lectius afectats, amb l’objectiu de convertir-los en protagonistes actius mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats i potencialitats.

Más información ›

Donantes (11)