23%

Recaptat 4.588 €

Objectiu 20.321 €

Donatius 53

Falten73 Dies

ACTUALITZACIÓ 02.10.2017 - *El passat 22 de desembre amb el sorteig de la loteria de Nadal vam viure un fet il·lusionant, ens va tocar la devolució del nombre amb el qual juguem. Molta gent que va comprar la loteria de la Lliga no va cobrar la devolució per deixar aquesta quantitat com a donatiu per al refugi, i vam decidir destinar aquests donatius per al projecte del quiròfan, l'import total va ascendir a 6.458 €. Hem actualitzat l'objectiu de recaptació a la plataforma i queda en: 26.779-6458 € = 20.321 € ** Moltes gràcies i seguim endavant!

ACTUALIZACIÓN 02.10.2017 - *El pasado 22 de diciembre con el sorteo de la lotería de Navidad vivimos un hecho ilusionante, nos tocó la devolución del número con el que jugamos. Mucha gente que compró la lotería de la Lliga no cobró la devolución para dejar esta cantidad como donativo para el refugio, y decidimos destinar esos donativos para el proyecto del quirófano, el importe total ascendió a 6.458€. Hemos actualizado el objetivo de recaudación en la plataforma y queda en: 26.779 - 6.458€ = 20.321€ ** ¡Muchas gracias y seguimos adelante! 

ACTUALITZACIÓ 22.06.2017 - * Aquest més de juny hem rebut dues donacions de nois de les escoles: Escola Lluisa Cura i Escola Guinardó. Aquestes donacions les hem destinat al projecte del nou quiròfan, per tant el nou objectiu de recaptació a la plataforma queda en: 27.074 € € - 295 € = 26.779 € ** Moltes gràcies i seguim endavant!

ACTUALIZACIÓN 06/22/2017 - * Este mes de junio hemos recibido dos donaciones de chicos de las escuelas: Escuela Lluïsa Cura y Escuela Guinardó. Estas donaciones las hemos destinatarios al proyecto del nuevo quirófano, por tanto el nuevo objetivo de recaudación en la plataforma queda en: 27.074 € € - 295 € = 26.779 € ** ¡Muchas gracias y seguimos adelante! 


**

ACTUALITZACIÓ 19.05.2017 - * Aquests darrer mesos hem rebut noves donacions fora de la plataforma migranodearena! des de la darrera actualització han estat 335 € ! per tant hem actualitzat el nostre objectiu de recaptació: 27.409 € € - 335 € = 27.074 € **

ACTUALIZACIÓN 19.05.2017 - * Estos últimos meses hemos recibido nuevas donaciones fuera de la plataforma migranodearena! des de la última actualización han estado 335€ ! por lo tanto hemos actualizado nuestro objetivo de recaudación: 27.409 € € - 335 € = 27.074 € **

**

ACTUALITZACIÓ 09.01.2017 - * De nou volem agraïr a tots els que ens esteu fent arribar diners per aquest projecte mitjançant transferències o amb donatius al propi refugi! des de la darrera actualització ens heu fet arribar 335 € més dels recaptats en migranodearena! per tant hem actualitzat el nostre objectiu de recaptació: 27.744 € - 335 € = 27.409 € **

ACTUALIZACIÓN 09/01/2017 - * De nuevo queremos agradecer a todos los que nos estáis haciendo llegar dinero para este proyecto mediante transferencias o con donativos en el propio refugio! desde la última actualización nos habéis hecho llegar 335 € más de los recaudados en migranodearena! por lo que hemos actualizado nuestro objetivo de recaudación: € 27.744 - € 335 = € 27.409 **

**

ACTUALITZACIÓ 03.12.2016 - * Gràcies a totes les persones que ens esteu fent arribar diners per aquest projecte mitjançant transferències o amb donatius al propi refugi! Ja hem recaptat 966 € més dels recaptats en migranodearena! per tant hem actualitzat el nostre objectiu de recaptació: 28.710 € - 966 € = 27.744 € **

ACTUALIZACIÓN 03.12.2016 - * ¡Gracias a todas las personas que no estáis haciendo llegar dinero para este proyecto por transferencias o con donativos en el refugio! Ya hemos recaudado 966€ además de los recaudados en migranodearena! por lo que hemos actualizado nuestro objetivo de recaudación: 28.710€ - 966€ = 27.744€ **

[CAT]

Un dels objectius que estem començant aquest final de trimestre de 2016 i esperem acabar durant el 2017 és l’ampliació dels serveis veterinaris dins del propi refugi amb la posada en marxa d’un espai per operacions així com l’adequació de les actuals instal·lacions veterinàries a fi de millorar l’atenció als nostres animals. Això afectarà especialment a les castracions dels gossos i gats. Hem vist que és urgent avançar aquest projecte pel bé dels animals, ja que els desplaçaments a les clíniques externes, especialment en el cas dels gats, els hi produeixen un notable estrés. És per aquest motiu que hem posat en marxa aquest important projecte. Considerem que és prioritari i ens permetrà tenir més rapidesa en la decisió i actuació vers els nostres animals millorant així l’atenció d’aquests.

El projecte inclou la renovació de l’actual consulta veterinària i l’habilitació d’un espai amb un quiròfan i una part en la que s’intentarà ampliar el servei amb un petit laboratori per la realització de bioquímiques i hemogrames.

L’objectiu inicial i prioritari seria poder realitzar totes o la majoria de les castracions de gats i gossos al propi refugi millorant així el benestar dels animals i millorant el control postoperatori. Aquesta actuació permetria abaixar, a mig termini, els costos actuals en clíniques externes i alliberar recursos per aplicar-los a altres necessitats del centre. Les visites amb especialistes es continuarien realitzant a les clíniques externes.

També permetria tenir un major control a curt termini dels animals que entrin en el refugi i donar major informació veterinària en el moment que s’adopti un animal.

La realització d’aquest projecte té un cost aproximat de 28.710€

Desglossat en:
Taula de cirurgia: 1.050€
Tamborets: 150€
Bàscula digital: 160€
Instrumental operacions: 100€
Equip d’anestèsia: 4.100€
Làmpada cirurgia: 650€
Ecògraf: 11.000€
Equips d’analítiques: 10.000€
Netejador dental: 1.500€
 

Entre tots podem aconseguir aquest repte, ells s’ho mereixen. Així que si voleu posar el vostre granet de sorra per ajudar-los féu un donatiu! Gràcies a tots per la vostra ajuda i per estar sempre fent suport als animals que més ho necessiten.

 

[CAST]
Uno de los objetivos que estamos empezando este final de trimestre de 2016 y esperamos acabar durante el 2017 es la ampliación de los servicios veterinarios dentro del propio refugio con la puesta en marcha de un espacio para operaciones así como la adecuación de las actuales instalaciones veterinarias con el fin de mejorar la atención a nuestros animales. Esto afectará especialmente a las castraciones de los perros y gatos. Hemos visto que es urgente avanzar este proyecto por el bien de los animales, puesto que los desplazamientos a las clínicas externas, especialmente en el caso de los gatos, les producen un notable estrés. Es por este motivo que hemos puesto en marcha este importante proyecto. Consideramos que es prioritario y nos permitirá tener más rapidez en la decisión y actuación sobre nuestros animales mejorando así la atención de estos.

El proyecto incluye la renovación de la actual consulta veterinaria y la habilitación de un espacio con un quirófano y una parte en la que se intentará ampliar el servicio con un pequeño laboratorio para la realización de bioquímicas y hemogramas.

El objetivo inicial y prioritario seria poder realizar todas o la mayoría de las castraciones de gatos y perros en el propio refugio mejorando así el bienestar de los animales y mejorando el control postoperatorio. Esta actuación permitiría bajar, a medio plazo, los costes actuales en clínicas externas y liberar recursos para aplicarlos a otras necesidades del centro. Las visitas con especialistas se continuarían realizando en las clínicas externas.

También permitiría tener un mayor control a corto plazo de los animales que entren en el refugio y dar mayor información veterinaria en el momento que se adopte un animal.

La realización de este proyecto tiene un coste aproximado de 28.710€

Desglosado en:
Mesa de cirugía: 1.050€
Taburetes: 150€
Báscula digital: 160€
Instrumental operaciones: 100€
Equipo de anestesia: 4.100€
Lámpara cirugía: 650€
Ecógrafo: 11.000€
Equipos de analíticas: 10.000€
Limpiador dental: 1.500€

Entre todos podemos conseguir este reto, ellos se lo merecen. Así que si queréis poner vuestro granito de arena para ayudarlos hizo un donativo! Gracias a todos por vuestra ayuda y por estar siempre apoyando a los animales que más lo necesitan.

 

[ENG]

One of our objectives for this final quarter the year, and one that we hope to finish in 2017, is the extension of the veterinary services that we offer at the shelter by installing an operating theatre on the one hand and by updating the current facilities to improve our animal’s medical attention, on the other hand.

The process of neutering our cats and dogs is something that we particularly wish to improve, as transporting our animals to external clinics causes them a great amount of unnecessary stress, which particularly for cats can be quite dangerous.

This is why we have decided to take on this important project, it will enable us to make decisions and take actions more rapidly, and thereby improve the medical attention our animals receive.

This project includes the complete renovation of the current veterinary facilities as well as the installation of an operating theatre and a small laboratory for biochemical analyses and to check blood counts.

The initial and most important objective is to perform most if not all of the castrations of our cats and dogs at the shelter, thereby improving the wellbeing of those animals and ensuring the best post-op attention.  Furthermore, in the midterm this measure will help us lower the medical costs of external clinics and freeing up resources for other needs at the shelter. Specialist treatments will continue to be handled by external clinics.

In the short term we will gain more control over the animals that arrive at the shelter and will be able to give better and more detailed medical information to future adoptive homes.

This project will cost approximately 28.710 EUR, broken down as follows:

Operating table: 1.050 EUR
Stools: 150 EUR
Digital scale: 160 EUR
Surgical instruments: 100 EUR
Anesthetic equipment: 4.100 EUR
Surgical lamp: 650 EUR
Ultrasound machine: 11.000 EUR
Analytical equipment: 10.000 EUR
Dental cleaning equipment: 1.500 EUR

Between all of us we can conquer this challenge, our animals deserve it. So, if you would like to play your part and contribute your grain of sand, please donate!

Thank you all for your support and for always being there for those who need it most.

L'any 22 de desembre passat de 2016 amb el sorteig de la loteria de Nadal vam viure un fet il·lusionant, ens va tocar la devolució del nombre amb el qual juguem. Molta gent que va comprar la loteria de la Lliga no va cobrar la devolució per deixar aquesta quantitat com a donatiu per al refugi, i vam decidir destinar aquests donatius per al projecte del quiròfan, l'import total va ascendir a 6.458 €. Hem actualitzat l'objectiu de recaptació a la plataforma i queda en: 26.779-6458 € = 20.321 €

 

Lliga per a la protecció d'animals i plantes de Barcelona

Lliga per a la protecció d'animals i plantes de Barcelona

Desde que fue creada en 1944, La Lliga per a la protecció d'animals i plantes de Barcelona tiene como misión acoger a animales en situación de desamparo, maltrato y/o abandono, albergarlos en nuestro refugio en las mejores condiciones y durante el tiempo que sea necesario hasta encontrar para ellos un hogar definitivo y responsable donde sean cuidados y queridos.

Més informació ›

Donants (53)